10 Kasım

Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri

ELSAN için kalite; ürün ve hizmetlerin sunumunda müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini mükemmellik anlayışıyla karşılamak ve müşterilerin yargılarını titizlikle takip etmek demektir. ELSAN’da ‘kalite herkesin sorumluluğudur’. Bu sebeple bütün sistem ve süreçlerde toplam kalite yönetimi anlayışı ile hareket edilmektedir. Bu doğrultuda tarafımıza iletilen her bir öneri değerlendirilip katma değer yaratmak için kullanılmaktadır.

ELSAN kalite politikası kapsamında kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, iyileştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması esastır.

Ürünlerde; işlevsellik, dayanıklılık, kullanışlılık, güvenilirlik ve estetik özelliklerinden, hizmetlerde ise; çözüm odaklılık, memnuniyet, anlaşılabilirlik, erişilebilirlik, zamanlılık, güvenilirlik, profesyonellik, tamlık, doğruluk, süreklilik ve esneklik ilkelerinden almaktadır.

Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturmak üzere yedi kalite yönetim prensibi benimsenmiştir:

1. Müşteri odaklılık

Üst yönetim kalite yönetim sistemine ve müşteri odaklılığa liderlik ederek ve sürdürülmesini taahhüt eder.

Kalite yönetim sistemi ve süreçlerin odağında müşteriler vardır. ELSAN için müşteri odaklı olmak, onların istek ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek, beklentilerini karşılamak ve memnuniyet sağlamaktır.

2. Liderlik

Tüm çalışanlar kendilerine kalite bilinci tesis edilmiş bir biçimde Kalite Politikasına, ilişkili oldukları Kalite Hedeflerine, Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerinin uygulanmaması durumunda meydana gelebilecek olası negatif sonuçlarına ve tüm bunlarla beraber kendilerinin Kalite Yönetim Sisteminin etkin işlemesine sağladıkları katkılarının farkındadırlar. Kalite hedeflerini gerçekleştirmek için çalışanlarımıza gerekli kaynakların ve süreçlerin geliştirilmesi için iyi bir ortam ve yeterli alt yapı sağlanmıştır. Çalışanlar, kurum kültürünü besleyen takım ruhu bilinciyle çalışmalarında katılımcı ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimserler.

3. Personelin Bağlılığı

Tüm çalışanlar kendilerine kalite bilinci tesis edilmiş bir biçimde Kalite Politikasına, ilişkili oldukları Kalite Hedeflerine, Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerinin uygulanmaması durumunda meydana gelebilecek olası negatif sonuçlarına ve tüm bunlarla beraber kendilerinin Kalite Yönetim Sisteminin etkin işlemesine sağladıkları katkılarının farkındadırlar. Kalite hedeflerini gerçekleştirmek için çalışanlarımıza gerekli kaynakların ve süreçlerin geliştirilmesi için iyi bir ortam ve yeterli alt yapı sağlanmıştır. Çalışanlar, kurum kültürünü besleyen takım ruhu bilinciyle çalışmalarında katılımcı ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimserler.

4. Proses (süreç) yaklaşımı

Kalite çalışmaları süreç sonrası kontrollerden ziyade süreç içerisindeki hatasız çalışma ve risk önleme prensibine dayalıdır. Bu kapsamda Riskler ve Fırsatlara Yönelik Faaliyetlerden yararlanılmaktadır.

5. İyileştirme

Değişen koşullara ve yeni ihtiyaçlara cevap vermek üzere kalite hedefleri; kalite politikası, ELSAN AŞ’nin genel amaçları kapsamında sistematik olarak izlenmekte ve sürekli iyileştirme kapsamında değerlendirilmektedir.

Kalite politikası ilgili tüm personelin desteği ve katılımı ile insan kaynağı için yeterlilik ve farkındalık ile, makine/teçhizatlar ve ürün/hizmet süreçleri için ise uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler ile riskler ve fırsatlara yönelik faaliyetlerle desteklenmektedir.

Kaynakların her zaman daha etkin ve verimli kullanmanın yollarını arar, sürdürülebilir kalkınma ve çevre politikaları desteklenmektedir.

6. Kanıt Esaslı Karar Alma

Kalite konusunda karar verirken Kalite Hedefleri bize yol gösterir. Kalite hedefleri, kalite politikasıyla tutarlı, uyumlu, ölçülebilir, uygulanabilir şartları içeren, gerçekçi, ürün ve hizmet uygunluğunu sağlayan, müşteri memnuniyetinin arttırılmasını hedefleyen, izlemesi gerçekleştirilebilir, bilinen, gerektiğinde güncellenebilen, gerekli standardı karşılayan fonksiyonlar, seviyeler ve süreçler doğrultusunda oluşturulan hedeflerdir.

Kuruluşumuzun veri kaynakları olan müşteri memnuniyeti, ürün spesifikasyonlarına uygunluk, uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler ile riskler ve fırsatlara yönelik faaliyetler, süreçlerin ve ürünlerin özellikleri ve eğilimleri ve dış kaynak sağlayıcılarımız bize veri sağlayarak analizler yapmamıza imkanı sağlar.

7. İlişki Yönetimi

Dış kaynak sağlayıcılar ve onlarla karşılıklı gelişime dayalı ilişkileri kalite yönetim sisteminin vazgeçilmez bir parçası olarak görmekte, karşılıklı ilişkilerimizi güçlendirerek birlikte değer yaratıcı bir anlayış benimsenmiştir.